23.03.2017, 11:25Вернуться назад

САГААН ҺАРЫН “ОДОТО ДУУШАД” ЭЛИРҮҮЛЭГДЭХЭ

 • “Сагаан һара-2017” гэһэн мүнөө үеын дуунай уласхоорондын харалга мартын 23-24-эй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэнь.

  Жэл бүри Сагаан һарын һайндэрэй үедэ үнгэргэгдэдэг заншалта болоһон энэ хэмжээ ябуулга Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин үүсхэлээр 1993 ондо эмхидхэгдэһэн юм. Сагай ошохо бүри түхэл, нэрэ, эмхидхэгшэдынь һэлгэгдэһээр, 2009 онһоо тус хэмжээ ябуулгые Буряад Уласай Соёлой яаман мүнгэ зөөреэр хангадаг, тиихэдэ уласай арадай уран бүтээлэй түб эмхидхэдэг болоо. Тус урилдаанай хараалагдаһан зорилгонь улам үргэдхэгдэжэ, оршон үеын дуунуудые дэлгэрүүлгэдэ, шэнэ дуушадые элирүүлгэдэ горитой нүлөө үзүүлдэг юм.

  Буряадай мүнөө үеын “одото дуушад” эндэһээл эхилжэ, саашадаа суутай, мэдээжэ болоо гэбэл, алдуу болохогүй. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, Зоригто Тогочиев, Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Елена Борохитова, Валико Гаспарян, Жаргал Бадмаев, Чингис Хандажапов болон бусад. Мүнөө үеын дуунай шэглэлээр суурхаһан эдэ дуушадай олонхинь мүнөө жэлэй харалгада өөһэдөө шүүгшэдэй бүлэгтэ оронхой.

  Буряад эстрадын түлөөлэгшэ Сэсэг Аюшеева 2009 ондо фестивалиин Гран-при шанда хүртэһэн юм. Тэрэ гэһэнһээ хойшо гол шанда Татарстанай, Урда Солонгосой, Монголой дуушад хүртэһэн түүхэтэй.

  Энэ жэлдэ Гран-при шанда Буряадай дуушад хүртэхэ гээшэ гү гэһэн асуудал хүн зониие һонирхуулна.

  “Сагаан һара- 2017” урилдаанай түрүүшын, шэлэлгын шата мартын 2 – то үнгэрөө. Шүүгшэдэй бүлэгтэ Чингис Раднаев -түрүүлэгшэ, Павел Карелов, Мэдэгма Доржиева, Дулма Сунрапова, Сэсэг Аюшеева гэгшэд оронхой. Ондоо гүрэнүүд болон можо нютагуудһаа эльгээгдэһэн дуунуудай буулгабаринуудые шалгажа, Буряад ороной дуушадые шагнажа, 23 хабаадагшадые хоёрдохи шатада шэлэһэн байна.

  Буряад орониие Дугар Бадмажапов, Тимур Болотов, Дарья Размахнина, Николай Пронин, Дондок Тулонов, Сарюна Бальжинимаева, Алдар Дашиев, Евгения Рейзвих гэгшэд түлөөлхэ болоо.

  Татарстанһаа - дуэт “Кыюкызлар” (Линара Галимова и Рузиля Самигуллина), Хакасиһаа – Аяна Чебодаева, Эрхүү можоһоо - Бэликто Дармаев, Тываһаа – Аяс Дамдын, Хальмагһаа – Диана Босхомджиева, Дагестанһаа - Нажмудин Дербишев, Монголһоо – Ганбатын Дарханбаатар, Эрдэнэбаатар Сунгэрэл, Оргил Баасансурэн, Гунсэн Хурелчулун, Казахстанһаа – Айсана Габидоллаева, Лаура Айтбаева, Гульнара Кошенова, Урда Солонгосһоо - Мин Сё Ян, Нигериһээ – Джошуа Орабий гэгшэд мартын 23-да 2-дохи шатада дуулаха юм.

  Уласхоорондын урилдаанай гала-концертдэ Буряад эстрадын одод болон нёдондо жэлэй илагша­ – Монгол ороной дуушан Наагий гэгшэ хабаадаха юм.

  “Сагаан һара – 2017” урилдаан тухай хабаадагшадай һанамжануудые шагнабабди:

   

  Джошуа Орабий: “Би Байгал далай шадархи Буряад орон үзэхэ хүсэлтэйб”.

  Мин Сё Ян: “Байгал, Буряад орон намда агууехэ нюуса”.

  Ганбат Дарханбаатар: “2015 ондо гол шан Монгол ороной дуушан абаа һэн, мүнөө тэрэниие дахин нютагаа абаашаха хүсэлтэйб!”.

  Дугар Бадмажапов: “ Шэнэ нүхэдтэй болохоёо һананаб”.

  “Кыюкызлар” дуэт, Линара Галимова и Рузиля Самигуллина: “Заабол илахабди гэжэ найданабди ”.

  Диана Босхомджиева: “ Мэндээ, анда нүхэд, Буряад орон!”.

  Аяна Чебодаева: “2500 км – холо зай бэшэ”.

  Сарюна Бальжинимаева, Евгения Рейзвих хоёр: “Будет круто!”

  Тимур Болотов: “ Илаха туйлахаб”.

  Алдар Дашиев: “Ябаһан хүн яһа зууха”.

  Дарья Размахнина: “ Сагаан һара” – үндэр амжалтада алхам”.

  Дондок Тулонов: “Энэ минии түрүүшын алхамууд”.


  Чингис Раднаев, Елена Борохитова, Мэдэгма Доржиева: “Эгээл эрхимынь илаг лэ даа!”.

  Буряадай арадай уран бүтээлэй түбэй редактор Баирма Цыденовагай тэмдэглэһээр, шангай жасада хахад сая мүнгэн оронхой. Гран-при шанда хүртэгшэдэ Сваровскиин үнэтэ шулуунуудаар шэмэглэгдэһэн 240 грамм дээдэ шанартай мүнгэн Кубок барюулагдаха юм. “Сагаан һара- 2017” гэһэн урилдаанай 2-дохи шата мартын 23-да, харин Гала-концерт мартын 24-дэ үнгэрхэ юм.

   

   22.03.2017 Автор: Цырегма Сампилова. ИД Буряад Унэн