Главная

 

Буряад Уласай соёлой бэеэ дааһан гүрэнэй эмхи зургаан  

 «АРАДАЙ УРАН БЭЛИГЭЙ УЛАС ТҮРЫН ТҮБ» 

Буряад ороной арад түмэнэй аман үгэ, гар урлал улам хүгжөөхэ үүргэ «Арадай урлалгын түбтэ» гүрэн түрын зүгһөө имагтал даалгагданхай. Түүхын үргэлжэлдэ тус эмхиин нэрэ гаршаг, ажалайнь онол арганууд нэгэтэ бэшэ хубилгагдаһаншье һаа, үндэһэ яһатанайнгаа баялиг болохо жэнхэни аман үгэ, гар урлал, юрэдөө, ажаһуудалаа шэмэглэн зохисуулдаг хэр угһаа дамжан ерэһэн хамаг үүсхэл ябуулгануудые сахин хүгжөөхэ үүргэнь хубилаагүй үлэһэн зандаа. Тиигээдшье тусхай зааршам заабаринууд, онол зүбшөөлнүүд зохёогдоһоор, Буряад ороной улад зоной бэлиг изагуур тобойлгон харуулха арга боломжонууд саг үргэлжэ оньһожоруулагдажал, нарижуулагдажал байгаа. Гэхын хажуугаар ажаһуугшадайнгаа ухаан бодолдо, зүрхэ сэдьхэлдэ зали оруулма янза бүриин хэмжээ ябуулганууд энэл эмхиин ашаар эмхидхэгдэгдэдэг зандаа.  

Хүн зоной һайшаалда хүртэһэн «Баатар. Дангина», «Наранай туяа», «Алтан гургалдай», «Раздайся, корогод», «Казачий круг», «Играй, гармонь, звени, частушка» болон бусад олон урилдаа мүрысөөнүүд арадай урлалгын түбһөө һабагшатай. Тус эмхиин аша оролдолгоор улас оршонхи, мүн мужанууд болоод улас гүрэнүүд хоорондын зиндаагай фестиваль хуралдаанууд амжалтатайгаар үнгэргэгдэһэн байха.

Тус түб юрэнхыдөө зохёохы ажалай эмхи мүн. Тэрэнэй бүридэлдэ ородог таһагууд гэбэл, арадай урлалгын, соёл-сүлөөгэй ажалай, эмхидхэлэй-нөөсэ хангалтын, маркетингын, мэдээсэл-хэблэлэй, эмхидхэл-шэнжэлэлгын гэхэ мэтэ.  

 

Республиканский центр народного творчества – проводник государственной политики в сфере народного творчества и социокультурной деятельности в Республике Бурятия. За исторический период менялось название организации, формы работы, но деятельность РЦНТ, прежде всего, направлена на методическое и организационное обеспечение учреждений культурно-досуговой деятельности, сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Бурятии, развитие народного художественного творчества и любительского искусства во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории Республики Бурятия, организацию мероприятий художественно-творческого характера и осуществление культурно-просветительной деятельности среди населения.

Центр представляет собой творческую организацию, включающую в себя отделы: народного творчества, культурно-досуговой деятельности, организационно-ресурсного обеспечения, маркетинга, информационно-издательский, организационно-аналитический.  

 

 

 

 

 

Курсы


для руководителей бурятских фольклорных коллективов

В преддверии XII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2016» 16-22 ноября 2015 г. Республиканский центр народного творчества проводит закрытые курсы для руководителей бурятских фольклорных коллективов культурно-досуговых учреждений муниципальных образований и других ведомств, занимающихся в этнографическом направлении.