Дархашуулай нүхэсэл. Гурбан үдэрэй туршада Буряадай ниислэл Алас Дурна зүгэй дархашуулые угтан абаба

Дата публикации: 11.07.2022

Борис Балданов, Буряад Үнэн

 

Анха түрүүшынхиеэ болоһон “Содружество дарханов” гэһэн хуралдаанда уран гартан уулзажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа, бэрхэшээлнүүдээ хэлсээ.

-Дархашуул хододоо өөрын уурхайһаа гарангүй, бүтээлнүүдээ хэжэл һуудаг ха юм. Гэрһээ холо ошожо, нэгэ һанаа бодолтой нүхэдөөрөө уулзажа, баярлажа байнабди. Хөөрэлдэхэ юумэн олон. Одоошье баян мэдэсэтэй болоод, гэртээ ошохомнай. Тус хэмжээ ябуулга нэгэ дахин иигээд ханхинаад бү үнгэршэг, заншалта болгоо һаань, ехэл баяртай байхабди, - гэжэ Северобайкальск хотын уран гартан Наталья Машаруевагай хэлэһэн үгэнүүд доро тус хэмжээндэ хабаадаһан бүхы дархашуул гараа табихал байха.

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, манай нютаг нугануудта 350 гаран уран гартан ажаһууна. Дархашуулай тоо элирүүлхэ ажал жэл бүри хэгдэнэ. Буряад Уласта  олон хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэнэ. “Дулаан шэмэг”, “Хуурай наадан”, “Уран дархан” - эгээл томо урилдаануудынь болоно.

- Тус хуралдаанда Сибириин болон Алас Дурна зүгэй түлөөлэгшэдые уряад байнабди. Ондоо можо хизаарнуудай мэргэжэлтэд дүй дүршэлөөрөө Буряадаймнай дархашуултай хубаалдана. Энэнь тон сэнтэй гээд һанагдана. Үнэн дээрээ гүрэн доторнай дархашуулые дэмжэхэ олон тоото грант-конкурснууд эмхидхэгдэнэ. Ехэнхи уран гартан тэдээн тухай мэдэнэгүй, саарһа данса бэлдэжэ шаданагүй. Иимэ мэдээсэл хуралдаанай үедэ үргэнөөр дамжуулагдаа, - гэжэ соёлой сайд Соёлма Дагаева хэлэнэ.

Уласай уран бэлигтэнэй түб Буряад ороной дархашуулай “Уран дархан” гэһэн урилдаа эмхидхэнэ. Энэ хадаа эгээл ехэ, нюдэ баярлуулма хэмжээнүүдэй нэгэн болоно.

- Урилдаанда Улаан-Үдэ хотын ба юһэн хүдөө аймагай 61 уран гартан хабаадаһан байна. Нэн түрүүн  тэдэ шүүгшэдтэ хэжэ байһан бүтээлнүүдэйнгээ дүрсэ - эскиз дурадхаа. Эгээл 17 эрхим дархашуул  шэлэгдэжэ, мүнгэн шангуудта хүртөө. Бүхы дээрээ 1 сая 800 мянган түхэриг шангууд үгтэһэн байна, - гэжэ Уласай уран бэлигтэнэй түбэй захиралай орлогшо Сергей Доржиев хөөрэнэ.

«Уран дарханда» түрүүлһэн дархашуул Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейн дэргэдэхи  үзэсхэлэндэ бүтээлнүүдээ табинхай. Хүн бүхэн июлиин 10 болотор эрхим ажалнуудтай танилсаха аргатай. Ехэ  хуралдаанда хабаадаһан айлшад түрүүшын харагшадай тоодо байлсаа.

- Ород гүрэнэй можо хизаарнуудта уран дархашуул бэе бэеһээ онсо илгаатайгаар гарай бэлэгүүдые, өөрын хараа бодолтойгоор бүтээлнүүдые хэнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй. Хойто зүгэй бага арадуудай хэһэн бүтээлнүүдые  баруун түб регионуудта адляар хэдэггүй. Мүнөөдэрэй хуралдаанда энэ онсо илгаа элеэр харагдажа байгаа. Буряад Уласай дархашуулые энэ талаар онсолмоор. Уран гартан бэлигтэй бэрхэ байһанаа эдэ үдэрнүүдтэ харуулба гээшэ, - гэжэ Василий Поленовэй нэрэмжэтэ Ород гүрэнэй уран зурагай ба барималнуудай байшанай таһагые даагша Полина Зенкина хэлэнэ.

Уран дархашуулнай дүй дүршэл абажа, олон юумэ мэдэхэ боложо, гэр гэртээ тараба гээшэ. Һаргама гоё бүтээлнүүдээ тэдэмнай Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта харуулхаар бэлэн болонхой.

дархан

  •  
  •  
  •  
  •