Уреэлы

Уреэл иркутских бурят

Сагаа hара гаража, нохой елнай ерэбэ!

Нохой елдэ барандаа hайн,

Yнэр Yдхэн, баян, эдьхэ эдеэтэй,

олон ашатай, гушатай

Ябаhан газартаа яргалтай,

Ерэhэн  дайдадаа хундэтэй  ябахатнай яалай!

 

Информаторы Народный фольклорный ансамбль «Наран Гоохон»

 

 

Уреэл сонгольских бурят

Энэ үдэр углөөнөөс хойш мэндэчэлцэдж

Эгээл сайхан үреэлээ хэлцэдж,

Муугаа дарадж, баяраа үргэдж,

Мүнхэдөө аха дүүнэр болдж

Аха захатныгаа үреэлы чагнадж

Ууджим Буряадтаа

Ургадж байсан үхи хүүгэдтэй

Улам сайхан байдал тогтоодж

Урагшатай, амджилтатай

Сайн сайхан суухатнай болтогой!

 

Информатор гл. срециалист РЦНТ-  Малатхаева А.А.

 

 

Уреэл баргузинских бурят

Малгаашан бYри нараяа угтажа,

Малгаашаар бодожо бурхадтаа мургэжэ,

хYYндэ муу хээгойеэр,

hайн юYмэнаан дутаагойеэр,

ута наhа наhалжа,

удаан жаргал эдлэжэ беяхиитнай хYсэнэб!

 

Информатор  Ринчинов Аюша Дабаевич - руководитель Народного фольклорного ансамбля «Уряал »

 

 

 

 

Уреэл хонгоодоров

Алда сэнхир хадагаа барижа,
Алтан дэлхэйдээ сэржэмээ ургэе!
Убгэн буурал тообии таабайгаа хундэлжэ,
Углоонэй элшэ нараар золгое!
Уг гарбалаа уhанда хаянгай,
Угэеэ hалтинда хиидхуулэнгэй,
Уреэлээ улхэжэ, заяагаа залгажа,
Уеын уедэ лута гоеор жаргаяа!

 

Информатор преподаватель Колледжа им. П.И. Чайковского - Дылгырова Оюна Санжижаповна

 

 

Уреэл хоринских бурят

Yглөө бYхэндэ сэржэмээ Yргэжэ,
Буян хэжэ, бурхандаа мYргэжэ,
Олзо хэшэгээ бултандаа хYртΘΘжэ,
Ута наhатай, удаан жаргалтай,
ури хуугэдоо ургэжэ,
ундэр наhатай боложо,
ЭлYYр энхэ, амгалан тайбан
Ажаhуухамнай болтогой!

 

Из книги «Уреэлы»