Песни «Ольхона»

Дата публикации: 13.05.2022

Народный фольклорный ансамбль «Ольхон»

 

Концерт «Жабхаланта буряад орондоо!». 2019 г. 6+

 

 

 

Концерт «Ойхон нютагаа магтан дуулая». 2020 г. 0+

 

 

 

Передача «Сагаалганай Уулзалга. 2020» с участием Народного фольклорного ансамбля «Ольхон». Телекомпания «Мир-Бурятия». 0+

 

 

Концерт «Буурал түрэл дайдамни». 20 лет народному ансамблю «Ольхон». 2021 г. 0+

 

 

В гостях у Марии Баргаевны Борголовой