Электронная база "Бурятский народные песни". Часть 2

Республиканский центр народного творчества при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия  провел работу в рамках государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» по пополнению электронной базы данных «Бурятские народные песни».

В данном блоке представлены песни, записанные в 2017, 2018 гг. у хоринских, мухоршибирских, шэнэхэнских (хори), закаменских (хонгодоры), бичурских (сонголы), джидинских (сартулы) бурят, а так же из архивных материалов ГАУК РБ «РЦНТ».

Над реализацией проекта работали: 

Ответственный за выпуск: Архинчеева Жаргалма Анзановна, заслуженный работник культуры Республики Бурятия

Руководитель проекта: Доржиев Сергей Доржиевич, заслуженный работник культуры Республики Бурятия

Жамбалова  Сэсэгма Гэндэновна, доктор исторических наук, доцент, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН  

Бадмаева Лариса Батоевна, доктор филологических наук, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

Попова Наталья Рабдановна, музыковед, заведующая Детской школы искусств им. Бау Ямпилова при колледже искусств им. П.И. Чайковского  Патархеева  Евгениея Юрьевна, музыковед, преподаватель колледжа искусств им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры Республики Бурятия

Молчанов Павел Викторович, главный специалист информационно- издательского отдела РЦНТ

Дашиева Дарима Бальжинимаевна, главный специалист отдела нематериального культурного наследия РЦНТ

Цыденова Баирма Цыдыповна, редактор РЦНТ

 

Аачамаар урдасан Сэлэнгэмнай

Абын буян ургуужэ

Айшалуулаарай

Алайр тухай дуун

Алтан шара наран

Алтайхан Донгыдоо

Алтанхан оройтой Алхана

Алцак нютага магтач

Ангирай дальбараа

Ара Хангайдаа

Араараа татаhн телефон

Арахан Шэнэхэндээ бусахам даа

Арбаадхан бухалы тарматарни

Ардаг боро

Ардагай дурбэн түрүү

Архиин дуун

Архиин зугаа

Аршантай нютаг

Ахай Дамбын Дугардаан

Ахын аялганууд

Баабайн бариhан балагууhан

Баруун хадын

Баруунхан Харланга

Болоон тэсэрхэй машинаар

Боовор, булаг 

Боронь орог даа

Босоо шэхэтэй

Буугаахан харанууд

Булум нютаг 

Бурханай магтаал

Гоё гээшэнь

Голоор, голоор гуйгоошэ

Гуниг дуун

Гэрэй шэнээн газарта

Дацангын орон

Дууража гараhан наран

Жаранахан жалгатай Харлан

Зандан Жуугай магтаал

Зулын дуун

Колхозой трактор

Морин ямар хүштэйб даа

Мэлзэнхэр

Наратай байхадаа Алт.гург

Ногоонойнгоо үндэртэ

Ногоонойнгоо үндэртэ

Нухэрни Алт гург

Сагаан нуур

Сайдам худариин

Сайхан голой эхиндэ

Сэргэдээ байхадаа

Сүхэ гол

 

Тарилгын дуун

Танха тогоо

Танха тогоогоо холбооhон

Томо шурэ диншэмнай

Тохойтохон торомоороо

Төөлэйн дуун

Трактористын дуун

Түхэрееэлэжэ шабаан

Түхэреэн шара наран

Тэргынгээ хольсоогэй

Тэхын эбэр

Улаан ундэрэй оройдоо

Ульгамхан борыем ундалуулhан

Унажа ябаhан морин 

Ундэр уула 

Ундэрхэн бороороо

Уняар манан

Үргэн сагаан Сүхэмнэй

Ургэнхэн Баргуужан

Ургэнхэн Санага

Урдази Зармаанай

Урдуураа нэлбэрхэй уужам нютаг

Уреэ зээрдэ

Хабтагай сагаан Шэнэхээн

Хадаhаа урадаhан Хурамхаамни Алт гург

Хадын модон

Хадын оройдо

Хадын оройгоор 

Хадын оройгоор харахадам

Хадын ундэрые 

Хадын хажуу

Хадын хурса ногоон

Халуунхан наран

Хангал харашни

Хара далай

Хараасгай гайхалтай жэгүүртэн

Харгын ундэр

Харьялдаг булаг

Хоёрхон рельсэ 

Холбоо нуур 

Хулэм Бойрын амгалан

Хуюур сагшаан Анамнай

Шаргын дуун

Шэлын дээхэнуур

Шэнэхээн нютаг

Шэрэм танхын оёорто

Эжы абын захяа

Эмниг хээр 

Яахаш хун биб

 • 10.12.2019
  Попова Наталья Рабдановна, музыковед,  заведующая Детской школы искусств им. Бау Ямпилова  при Колледже искусств им. П.И. Чайковского   Настоящее собрание электронной базы «Бурятские народные песни» подготовлено Республиканским центром народного творчества в рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» и представляет собой публикацию вербального и музыкального текстов образцов п
 • 10.12.2019
  Песни хоринских бурят                      Песням хори-бурят посвящен труд доктора исторических наук Д.С. Дугарова «Бурятские народные песни» т.1 (1964 г.), в который вошли расшифровки 266 песен хори-бурят, записанные в ходе фольклорных экспедиций, в конце 50-х –начале 60-х годов прошлого века. В 1999 году опубликован сборник «Песни хори-бурят» (составитель Л.А.Халтаева), представляющий 23 песни
 • 10.12.2019
  Песни джидинских бурят             В сентябре 2017 г. специалистами Республиканского центра народного творчества осуществлена фольклорная экспедиция в Джидинский район Республики Бурятия. Работа по сбору образцов песенного творчества джидинских бурят проводилась в двух селах  района - Алцак и Цагатуй. Были записаны песни от 5 народных исполнителей в возрасте от 68 до  97 лет. 4 исполнителя родились и выросли в Джидинском районе, о
 • 10.12.2019
  Песни шэнэхэнских бурят   Шэнэхэнские буряты – этническая группа бурят Внутренней Монголии КНР. В местность Шэнэхэн буряты (в основном восточные буряты - хори) переселились из России сразу после революции 1917 года. Общая численность шэнэхэнских бурят составляет примерно девять тысяч человек. Начиная с 1990 годов и по  настоящее время наблюдаются активные процессы миграции шэнэхэнских бурят в Россию.  Несмотря на социальные изменения, сложную историческую судьбу, представ
 • 10.12.2019
  Песни бичурских бурят            В ноябре 2018 года специалистами Республиканского центра народного творчества собран материал у сонголов в с. Харлун Бичурского района Республики Бурятия. К записи песен были привлечены 6 информантов в возрасте от 52 до 88 лет: Бурунова Ольга Эрдынеевна, 1959 г.р., Дагбаева Зинаида Бальжиновна, 1941 г.р., Дашиева Зэгбу Батоцыреновна, 1930 г.р., Дашиева Надежда Батуевна, 1964 г.р., Доксанова Цырма Дабажаповна, 193
 • 11.01.2019
  Жамбалова Сэсэгма Гэндэновна, доктор исторических наук, доцент Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Улан-Удэ, Российская Федерация   Cобрание электронной базы «Бурятские народные песни» – свидетельство сохранения нематериального культурного наследия народа в XXI веке   Cобрание электронной базы «Бурятские народные песни» подготовлено Республиканским центром народного творчества Министерства культуры Республики Бурятия (РЦНТ МК РБ). Проект осущес
 • 10.01.2019
  Бадмаева Лариса Батоевна, доктор филологических наук, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Улан-Удэ, Российская Федерация   Языковые особенности песен из электронной базы «Бурятские народные песни» Для комплексного исследования бурятского народного песенного искусства необходимо привлечение самого широкого круга произведений и источников. Большое значение для разработки данной темы имеют материалы полевых исследований: записи народных песен у носи
 • 10.01.2019
  Исторические песни Исторические песни представляют собой самостоятельный самобытный жанр в песенном фольклоре бурят. < > Они создавались безымянными авторами прошлого, бытовали в устной практике и передавались из поколения в поколение [Тулохонов 1973, с. 3]. В исторических песнях нашли отклик те или иные факты реальных событий, имевших место в истории бурятских родов. Например, когда царевич Николай Александрович совершал кругосветное путешествие по зарубежным странам, в 1891 году по пр
 • 10.01.2019
  Магтаалы Среди популярных песен хоринских бурят выделяются магтаалы: «Булам нютагай магтаал», «Хүүюур сагаан Анаамнай». Текст магтаала, восхваляющего местность Булум, также наполнен лексемами, относящимися к буддийской культуре: хүжэ ‘благовонные ароматные палочки’, хии морин ‘конь удачи – флажок с изображением всадника на коне, олицетворяющий мощь, энергетическую силу духа человека’, тахил ‘жертвоприношение; обряд жертвоприношения’, мунхан, бунхан ‘часовня’, дамаари ‘ламский барабанчик, буб
 • 10.01.2019
  Обрядовые песни К календарно-производственным песням относятся древнейшие виды обрядовых песен, которые были связаны с охотничьим, скотоводческим, а позднее с земледельческим бытом бурят. Песни сопровождали исполнение обрядов, которые способствовали удачной охоте, размножению домашнего скота и плодородию. В традиционной культуре любого народа обряд выполняет важную роль в процессе интеграции и объединения этноса. Он регулирует эмоциональное состояние души членов коллектива, формируя чувство е
 • 10.01.2019
  Песни шэнэхэнских бурят Песни неразрывно связаны с локальной историей бурят. В этом плане интересна судьба бурятской диаспоры, по воле судьбы оказавшейся в Китае, в местности Шэнэхэн. В отечественной историографии до недавнего времени было принято умалчивать факт эмиграции бурят в Китай в начале XX в., т.к. все темы, связанные с бурятской эмиграцией, попадали в разряд «запрещенных». История эмиграции агинских бурят в Китай в местность Шэнэхэн подробно освещена в сочинении Бодонгуд Абиды (1
 • 10.01.2019
  Семейно-бытовые лирические песни Песни о родителях Среди семейно-бытовых лирических песен бурят особое место занимают песни, посвященные родителям, в которых выражены сыновняя любовь, искреннее уважение и почитание отца и матери, чувство благодарности к ним. Как отмечает Л.Д. Дашиева, «в контексте традиционного мировоззрения почитание родителей, воспитываемое с раннего детства, входит в систему нравственных ценностей бурятского народа» [2005, с. 102]. Песня о родителях «Сайхан голой эхи