«Ольхон» бүлгэмэй шэнэ тоглолто үнгэрбэ

Дата публикации: 24.05.2019

 

2019 оной майн 27-до Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй арадай аман зохёолой «Ольхон» бүлгэмэй ээлжээтэ тоглолто үнгэрбэ. Энэ тоглотоёо түрэл түбэйнгөө байгуулагдаһаар 90 жэлэйнь ойн баярта зорюулба.

Буряадай филармониин танхим соо сугларһан олон харагшад «Жабхаланта Буряад орондоо!» гэһэн тоглолто ехэ һонирхожо хараба. Тоглолтын эхиндэ «Нагаса, зээнэр» гэһэн ёһолол харуулагдаа.

Энэ бүлгэмдэ хабаадагшадай олонхинь Ойхонһоо гарбалтай юм, тиимэһээ ехэнхи дуунуудынь баруун буряадуудай. Гэбэшье гансал баруун буряадуудай дуунууд бэшэ, харин бүхы буряад арадайнгаа дуунуудые дуулаха гэжэ оролдодог юм. «Ольхон» бүлгэм олондо мэдээжэ болоһон, уласай, можонууд болон уласхоорондын зохёохы урилдаануудта, наадамуудта эдэбхитэй хабаадаг.

2018 ондо тус бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшөөр П. И. Чайковскиин нэрэмжэтэ Урлалай колледж дүүргэһэн залуу мэргэжэлтэн Бадмаев Гомбо Алдарович хүдэлжэ эхилээ. Гомбо Алдарович энэ ажалайнгаа хажуугаар Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутадай «Алтан Булаг» ансамблиин дуунай талаар хүтэлбэрилэгшэ юм. Оюутадта дуу, хүгжэм заадаг залуу багша «Ольхон» бүлгэмдэ хүдэлхэдөө, шэнэ һонин, тон хэрэгтэй дүй дүршэл абана. Юуб гэхэдэ, энэ бүлгэмдэ хорёод хүн хабаададаг, тиихэдээ тэдэнэй ехэнхинь 60 эхилээд 80 гаран хүрэтэр наһатай, ажабайдалай, мүн зохёохы ехэл дүй дүршэлтэй зон гээшэ.

Энэ жэлдэ бүлгэмэй дуушад хүтэлбэрилэгшынгээ заабари доро шэнэ, өөр онсо уянгатай арадай дуунуудые сээжэлдэжэ хангюурдаба: «Шэнэһэн, шэнэһэн модые», буруун буряадуудай дуунуудай попурри, «Нютагай дуун», «Дуу баряад, хатараад». Бүлгэмэй гол дуушан Людмила Хабанаева «Саяан үндэр ууламнай» гэжэ дуу һайханаар дуулажа, олоной магтаалда хүртэбэ. Бүхыдөө тоглотодо 10 гаран дуунууд зэдэлээ.

Хүүгэдэй хатарай «Булжамуур». «Лотос», тиихэдэ оюутадай «Алтан булаг» бүлгэмүүд энэ тоглолтые шэмэглээ.

Баирма Цыденова,

Арадай уран бэлигэй уласай түбэй редактор

 

DSC07065


DSC07072


DSC07125


DSC07204


DSC07280


DSC07306


DSC07324


DSC07394


DSC07404


DSC07493


DSC07540


DSC07562


DSC07570


DSC07614