ТҮРЭЛ ДАЙДАЯА МАГТАҺАН ЭРХИМ ДУУНАЙ МҮРЫСӨӨН СОНОСХОГДОБО

Дата публикации: 17.09.2018

Өөрынгөө һонирхол хангажа хүгжэм, дуунай үгэнүүдые бэшэдэг бэлигтэн энэ мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй, тиихэдээ зургаан һарын 1 болотор хүдэлмэринүүдээ тушааха ёһотой.

Энэ мүрысөөндэ ороһон хүдэлмэринүүд сахим аргаар шэлэгдэхэ, тиихэдээ хүн бүхэн байкалфолк.рф гэһэн сахим буудал соо гү, али «ВКонтакте» гэһэн буудал соо Буряадай арадай уран бэлигэй түбэй нюур нээгээд, зургаан һарын 10-һаа юһэн һарын 10 болотор мүрысөөндэ ороһон дуунуудай үгэнүүдые хаража, хүгжэм болон дуулаһан хүнэй хоолой шагнажа, дуугаа үгэжэ болохо юм.

 

Энэ мүрысөөн Буряад Уласай (Буряадай АССР) байгуулагдаһаар 95 жэлэй ойдо зорюулагдажа эмхидхэгдэнэ. Илажа тодорогшодой тоглолто Буряадай дуу хүгжэмэй байшанда арбан нэгэн һарын 13-да үнгэрхэ. 
Энэ мүрысөөндэ хабаадагшад һүүлэй 2 жэлһээ саана бэшэ зохёогдоһон дуугаа, (+), дэлгэстэ харуулха зурагтайгаар тушааха ёһотой.

 

Мүрысөөн гурбан шатаһаа бүридэхэ гэбэл:

 

I шата – шүүлгын бүлэг ороһон хүдэлмэринүүдые шагнаха, хараха;

 

II шата – юртэмсын бусайдаһан соо дуугаа үгэлгэ (эндэ нэгэдэхи шатые дабажа гараһан хүдэлмэринүүд табигдаһан байха);

 

III шата – һүүлшын шата – илажа гараһан дуунуудай ехэ тоглолто. 
Шүүлгын бүлэг хүнүүдэй дуунуудаа үгэһэн байдалые хараадаа абан, илагшадые элирүүлхэ юм.

 

Зохёолнуудаа иимэ хаягаар оруулха гэбэл:

 

Улаан-Үдэ хото, Смолинай гудамжа, 6-дахи байшан, «Буряадай улас түрын арадай уран бэлигэй түб» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй бэеэ дааһан соёлой эмхи зургаан.

 

Утаһанай дугаар: 8 (3012) 37-93-60 (нэмэжэ 210)

 

Сахим хаяг (e-mail): ontrcnt@mail.ru

 

Мүрысөөндэ хабаадагшадта наһанай илгаагаар хизаарлалгын эрилтэ байхагүй.

Николай Шабаев оршуулба