​Буряадай дуури бүжэгэй театрай зүжэг «Алтан баг» гэһэн шанда анха түрүүшынхиеэ дэбжүүлэгдээ

Дата публикации: 22.01.2020

Тус баледэй эхэнэрэй гол рольда наадагша Анна Петушинова, зүжэгэй найруулга болон балетмейстер-постановщик Александр Мишутин шангай түлөө тэмсээндэ орохо.

 

Буряад Уласай Засагай газарта энэ асуудалаар суглаан үнгэрөө. Түс хэмжээ ябуулгада соёл уралигай таһагай дарга Дмитрий Дылыков, Буряадай оперо болон баледэй театрай баледэй труппын уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, Ородой Холбоото Уласай габьяата артист Баярто Дамбаев, «Алтан баг» шангай номинант, театрай бүжэгшэн Анна Петушинова болон Буряад уласай арадай уран бүтээлэй түбэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Мэдэгма Доржиева хабаадалсаа. Тиихэдэ суглаанда «Алтан баг» шангай гурбан һалбарида дэбжүүлэгдэһэн балет «Талисман» болон «Белый месяц. Новые голоса» гэһэн эстрадна дуунай урилдаанай шэлэн абалгын болон түгэсхэлэй шатанууд тухай хэлсэбэ.

2019 ондо Г. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй театрай «Талисман» гэһэн зүжэг февралиин 29-дэ Москва хотын «Геликон-опера» театрай тайзан дэээрэ табигдажа, шүүгшэд тэрэниие сэгнэхэ юм. Ород гүрэнэй театрай түрүү шагналнуудай нэгэн болохо «Алтан баг» шан барюулалгын ёһолол апрелиин 15-да «Зарядье» гэһэн концертнэ заалда үнгэргэгдэхэ. 

- Ород гүрэнэй бусад театрнуудта «Талисман» гэһэн зүжэг хаанашье табигданагүй. Гурбан номинацида дэбжүүлэгдэһэндээ ехэ баяртайбди, - гэжэ Анна Петушинова хэлэбэ.

«Талисман» гэһэн зүжэг Буряадай дуури бүжэгэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшөөр хүдэлһэн үедэ Морихиро Ивата Мариус Петипэй 250 жэлэй ойдо зорюулан табиһан юм. 

алтан баг