Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай һурагша гүрэнэй шагналда хүртэбэ

Дата публикации: 31.01.2018

Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангиин һурагша Анита Бальжиева Буряад Уласай гүрэнэй шагналда хүртэбэ.

2017 оной дүнгүүдээр бэлигтэй залуушуулые дэмжэжэ, гүрэнэй шагнал барюулагдаһан байна. Тиихэдэ бэлиг талаантай эдир басаган «Уран һайханай зохёохы ажал ябуулга» гэһэн номинацида гүрэнэй шагналда хүртэбэ.

Анита Бальжиева Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангида һурана. Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй уласай мүрысөөнүүдтэ тэрэ эдэбхитэй хабаададаг. 2001 ондо долоо наһатайдаа Анита Бальжиева «Веселый калейдоскоп» гэһэн уласай мүрысөөнэй 1-дэхи шатын дипломант болоһон намтартай. 2011-2017 онуудта эстрадна дуу гүйсэдхэгшэдэй «Наранай туяа» гэһэн хүүгэдэй уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ эдир басаган хабаадаһан байна. 2017 оной мүрысөөндэ «Солисты» гэһэн номинацида 1-дэхи шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ тэрэ хүртөө. Анита Бальжиева хадаа Янжима Цыдендамбаевна Чабдаковагай хүтэлбэри доро бэлиг талаангаа улам мүлижүүлдэг юм.

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба