Буряад хэлэн тухай ехэ хуралда РЦНТ хабаадаба

Дата публикации: 28.11.2018

 

 

2018 оной ноябриин 25–27 Буряад Уласай ниислэл Улаан-Yдэ хотодо «Буряад хэлэн XXI зуун жэлдэ» гэһэн уласхоорондын ехэ хурал үнгэрбэ.

Һүүлшын үдэртэ 6 хэлсээнэй талмайнууд хүдэлөө. «Буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ соёлой эмхи зургаануудай үүргэ» гэһэн гурбадуугаар талмайда олохон зон хабаадаа, һанамжануудаа хэлээ, дурадхалнуудые оруулаа.

Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түбэй захиралай орлогшо Сергей Доржиев «Хэлэн – арадай соёлой үндэһэ һуури» гэһэн элидхэл хэһэн байна. Буряад хэлэ сахин һэргээхэ талаар ямар ажал Арадай уран бэлигэй уласай түб ябуулна гээшэб гэжэ хуряангыгаар хөөрэжэ үгөө. Жэл бүри хэдэн зуугаад алишье яһанай, наһанай зон түбэй эмхидхэдэг урилдаануудта хабаажа, буряадаар дууладаг, хүхюу хөөрөөнүүдые, шүлэгүүдые хэлэдэг, зүжэглэмэл найруулгануудые харуулдаг. Тэрэнһээ гадна энэ түб арадай аман зохёол, ёһо заншалнууд тухай номуудые хэблэнэ.

Сергей Доржиев иимэ дурадхалнуудые оруулһан байна:

  1. «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ" гэhэн гүрэнэй программын хэмжээ үргэдхэхэ гү, үгы һаа буряад заншалта соёл, урлал сахин хүгжөөхэ тухай амяараа программа байгуулха.
  2. Арададуудай хэлэн ажабайдалтайнь таһаршагүй нягта холбоотой. Тиимэһээ буряад хэлэ хүгжөөхын тулада хүдөө нютагуудта ажаһуудаг зоной ажабайдал бүхыдэнь хүгжөөхэ хэрэгтэй. Имагтал хүдөө нютагуудта хэлэеэ мэдэхэ ехэнхи зон ажаһууна бшуу. Хүдөө нютагуудаймнай буряад хүүгэдэй хэлэеэ мартажа эхилээ һаа, тон шахурдуу байдалда орохобди.

Буряад Уласай арадай уран бэлигэй ажал ябуулагшадай холбооной түрүүлэгшэ Надежда Донсоронова «Буряад хэлэндэ һураха зарим шухала факторнууд тухай» гэжэ элидхэл хэһэн байна. Н. Донсоронова энэ хуралай резолюцида хэдэн дурадхалнуудаа оруулаа. Жэшээлхэдэ, хүүгэдэй «Алтаргана» наада үнгэргэдэг болохо гэһэн дурадхалынь олондо һайшагдаа.