«Буряад ФМ» радиогой «Үлзы утаһан. Соёл, уралиг» гэһэн дамжуулгада Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева

Дата публикации: 27.11.2019

Соёлой сайд Соелма Дагаева


Аймагуудаар болон Улаан-Үдэдэ боложо байһан шэнэ барилганууд тухай, Үндэһэнэй ямар түсэл, программанууд хүдэлжэ захаланхайб, ямар нютагуудта Соёлой байшангууд заһабарилгада орооб гэжэ хөөрэбэ.❚
 


Мүнөө жэлэй барилгануудай газарнуудһаа гэрэл зурагууд: 

Автор:Жанна Дымчикова хөөрэлдэбэ