Баргажан буряадуудай заншал

Дата публикации: 21.10.2019

Мүнөө сагта Интернет дэлгэржэ, ехэ һонин юумэ олохоор, мэдэхээр.

2016 оной эхиндэ Ютубта Хурамхаан аймагта 1927 ондо түрэһэн Тинхалаева (Гамбулова) Цыпилма Цыреновнагай дуугарһыень олообди. Хурамхаанай Мургун гэжэ нютаг тоонтотой хүгшэн 2015 оной январь һарада иигэжэ хөөрөө.

 

Жаахан үхибүүдэй ехээр залд гэхэдэ, «Хүлүүгэ» хэжэ тэрэнииень эмшэлдэг байһан. Хайшан гээд тэрэ эмшэлгэ үнгэрдэг тухайнь эхирэдэй Шубтхой Шоно угтай хүгшэн энэ видео соо нютаг аялгаараа хөөрэнэ.

 

Источник http://minkultrb.ru/