«АЛТАН ГАДАС» ГЭҺЭН ЕХЭ НААДАНДА ТУЙЛАГДАҺАН АМЖАЛТА

Дата публикации: 17.09.2018

Буряадай арадай уран бэлигэй түбэй бүлгэм Улаан-Баатарта үнгэрһэн ехэ нааданда амжалта туйлажа бусаба.

2018 оной «Алтан гадас» гэһэн Уласхоорондын ехэ наадан Улаан-Баатар хотодо 10-дахи удаагаа үнгэрбэ. Эндэ «Бага хэмжээнэй тайзан дээрэ хатар» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар манай эдир хатаршад гурбадахи һуури эзэлбэ. Эдэ бэлигтэниие һурган хүмүүжүүлһэн бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Т. В. Цы-ю-фа Хүндэлэлэй грамотаар ба Хүндын тэмдэгээр шагнагдаа.

 

Энэ ехэ наадан хадаа монгол туургатайнай гол наадануудай нэгэн гэжэ тоологдодог. Энэ ехэ нааданда ганса Буряад оронһоо 100 гаран хүнүүд хабаадаа. Энэ ехэ нааданда хабаадагшадые Монгол ороной мэдээжэ «Найрамдал» гэһэн хүүгэдэй лагерьта байрлуулаа. Ехэ нааданай Ехэ тоглолто Улаан-Баатар хотын Хүүгэдэй Ордон соо үнгэрөө.

 

Ехэ нааданай эмхидхэлшэ гэхэдэ Улаан-Баатар хотын Соёлтой аяншалгын Уласхоорондын түб болоно. ЮНЕСКО-гой Монгол Уластахи Хороон, Монголой аялал жуулчалгын ба байгаали ашаглалгын яаман, «Монголдо аялал хүгжөөлгын урагшатай хүгжэлтэ» гэһэн гүрэнэй бэшэ байгуулга, Улаан-Үдэ хотын Болбосоролой Хороон гэгшэд дээрэ нэрлэгдэһэн эмхидхэлшые дэмжэһэн болоно.

 

«Алтан гадасай» ажаллажа байһан 10 жэлэй хугасаа соо эрхимлэжэ, элдэб олон нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэһэн үсөөн бэшэ одо мүшэд ялараа гэжэ тоологдоно. Үнгэрһэн наадануудай илагшад мүнөөдэрэй ойн баярай нааданда хабаадалсаа. Тэдэнэй тоодо манайшье уласһаа бии.