Алдарта ойн баяраар амаршалнабди!

Дата публикации: 19.11.2018

 

Yргэн Буряад ороноймнай мэдээжэ соёлой хажалшан Надежда Галсановна Донсоронова энэ һарада 75 жэлэйнгээ ойн баяр угтаба.

Надежда Галсановна Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай түлэг дунда, 1943 оной ноябриин 10-да Красноярска хизаарай Мина нютагта түрэгдэһэн. Түрэһэн болон үргэһэн эхэ эсэгэнь энэ сэбдэг хүйтэн газар руу Ярууна нютагһаа нюдарган баяд гэгдээд сүлэгдэһэн юм. Огсом өөрэ зантай, дууша хатарша, һуралсалдаа бэрхэ басаган Мина нютагтаа дунда һургуули дүүргээд, аба эжытэеэ 1962 ондо Ярууна бусажа ерэһэн.

Түрүүшээр аймагай Соёлой байшанда, комсомолой хороондо хүдэлжэ байһанаа, 1971 ондо Зүүн-Сибириин соёлой институдай хоорой таһаг дүүргээд, соёлой ажалда хүдэлөө. Буряадай филармониин ахамад методист, Буряадай хоорой ниигэмэй харюусалгата секретарь, Буряадай эрдэмэй-методическа түбэй ахамад методист, Соёлой министерствын ахамад инспектор, Хяагта хотын Соёлой байшангай директор, таһагые даагша гээд лэ олон ажалда хүдэлһэн Надежда Донсоронова ехэхэн дүй дүршэлтэй, дээдэ гарай мэргэжэлтэн болотороо ургаа.

Зүблэлтэ Совет ороной һалажа һандарһан 1991 ондо Арадай уран бүтээлэй түбэй захираалаар томилогдоод, нилээдгүй хүндэ ашаа бэедээ даажа абаһан юм. 18 жэлдэ Түбэй захирал, 8 жэлдэ Түбэй юрэнхылэгшээр хүдэлһэн Надежда Галсановнагай ажалайнь габьяа ехэ. Арадай уран бүтээлэй түб (РЦНТ) оршон сагай эрилтэнүүдые хангажа шадаһан шэнэ түлэбүүдые, технологи нэбтэрүүлдэг гэжэ Росси дотороо мэдээжэ болоһон юм, хэдэн удаа «Россиин эрхим Арадай уран бүтээлэй түб» гэжэ нэрэдэ хүртэһэн.

Буряад Уласай арадуудай заншалта соёл, уран бүтээл һэргээхэ, хүгжөөхэ хэрэгтэ горитой хубитаяа оруулаа. Имагтал Надежда Галсановнагай үүсхэлые Буряадай олониитэ дэмжэжэ, Сагаалгамнай арадай һайндэр гэжэ тэмдэглэгдэдэг болоо бэлэй. Надежда Галсановнагай зохёон байгуулһан гү, али дэмжэһэн зохёохы наадам-урилдаанууд мэдээжэ болонхой: «Баатар. Дангина», «Белый месяц». «Алтаргана» наадамай олохон урилдаанууд тэрэнэй эдэбхитэ үүсхэлээр бии болоо, далижан ургаа: «Буряад хүнэй нэгэ үдэр», үльгэршэдэй, хубсаһа оёгшодой, баримтата болон уран һайханай фильмнүүдэй, «Нангин бууса». Тэрэнэй ударидалга доро «Буряадай дуунуудай антологи», «Буряадай арадай уран бүтээлэй энциклопеди» хэблэгдээ; буряад дуунуудай электронно база зохёогдоо; буряад хүгжэмтэ зэбсэгүүдые дарзалха, үндэһэн гутал оёхо мастерскойнууд байгуулагдаа.

Надежда Галсановнагай хабаадалгатайгаар Буряад Уласай толгойлогшын дэргэдэ Соёлой талаар зүблэл, Уласай яаман болон албан захиргаануудай залан хүтэлэлгын зүблэл хүдэлжэ эхилээ, соёлой талаар олон хуули ёһоной-гуримшуулгын баталалганууд зохёон найруулагдаа.

Гүрэн түрэмнай ажалайнь габьяа ёһотоор сэгнэжэ, үндэр нэрэ зэргэнүүдтэ, шагнал хайрада хүртөөһэн юм. Надежда Галсановна Россиин, Буряадай, Монголой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Россиин Засаг Газарай шангай лауреат, Эб найрамдалай орденой кавалер, «Буряад Уласай урда габьяатай байһанай түлөө» медальда хүртэһэн.

Хүндэтэ Надежда Галсановна, Таниие ойн баяраартнай үнэн зүрхэнһөө амаршалаад, элүүр энхые, ута наһа, удаан жаргал, амжалта хүсэнэбди.

 

Арадай уран бэлигэй уласай түбэй ажалшад