Мэдээсэл (новости на бурятском языке)

Новости на бурятском языке

  • 31.01.2018
    Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангиин һурагша Анита Бальжиева Буряад Уласай гүрэнэй шагналда хүртэбэ. 2017 оной дүнгүүдээр бэлигтэй залуушуулые дэмжэжэ, гүрэнэй шагнал барюулагдаһан байна. Тиихэдэ бэлиг талаантай эдир басаган «Уран һайханай зохёохы ажал ябуулга» гэһэн номинацида гүрэнэй шагналда хүртэбэ. Анита Бальжиева Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангида һурана. Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй уласай мүрысөөнүүдтэ тэрэ эдэбхитэй хабаададаг. 200
  • 30.01.2018
    Байгша оной мартын 31-дэ Москва хотодо “Луж­ники” гэһэн тамирай ордон соо тоглолтонуудай гол тайзан дээрэ “Светлана” гэһэн хүүгэдэй ха­тарай фестиваль дүрбэдэхи удаа үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Тус хэмжээ ябуулгада манай Буряад Ула­сай арадай уран бүтээлэй түбэй хүүгэдэй арадай хата­рай “Булжамуур” бүлгэм хабаадаха эрхэдэ хүртэнхэй. Бүхы гүрэнэймнай можо нютагуудай арадай хатарай бүлгэмүүд энэ нааданда элдэб янзын хатарнуудые ду­радхаха юм. Энэ ехэ хэмжээ ябуулга 4 мянган харагшадые суглуулжа,