04.04.2017, 06:26Вернуться назад

“Алтаргана” наадан эрхим хэмжээ ябуулга гэжэ тодорбо

  • “Үндэһэтэнэй эрхим найр наадан” гэһэн номинацида Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын“Алтаргана” гэһэн фестиваль 1-дэхи шатын дипломоор шагнагдаба. Энэ хэмжээ ябуулгые Уласай арадай уран бүтээлэй түб эмхидхэһэн юм.

    7 түсэлнүүдэй авторнууд лауреадуудай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. “Лучшая драматургия” гэһэн һалбарида “Верхнеудинск на чайном пути” гэһэн зүжэглэмэл найруулгын түлөө Ородой Холбоото Уласай болон Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сергей Добрынин шагнагдаба.

    Олон зоной хабаадалгатай театрализованна найруулгада олгогдодог “Грани театра масс” гэһэн гол шан ганса юм, Ород гүрэндэшье, хари гүрэнүүдтэшье энээндэ адли шан үгы юм. Жэл бүри театрай урлагай һалбарида амжалта туйлаһан эгээл эрхим театрализованна түсэлнүүд болон тэдэнэй авторнуудта энэ шан барюулагдадаг.

    Энэ конкурсдо гэжэ Ородой Холбоото Уласай 60 нютаг можонууд 100-аад түсэлнүүдые дурадхаһан байна. “Грани Театра масс” гэһэн мүрысөөнэй онсо шэнжэ гэхэдэ, эндэ олон янзын түсэлнүүд дурадхагдадаг гэжэ Буряад Уласай Соёлой яаман мэдээсэнэ.

    Соёлой яаманай сайтһаа абтаба