13.02.2017, 05:44Вернуться назад

Хүүгэдэй эрхим дуунуудай согсолбори буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэбэ

  • Буряад хэлэ хүгжөөлгын гүрэнэй программын ёһоор, 2016 ондо Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Буряад хэлэн дээрэ хүүгэдтэ зорюулһан эрхим дуун» гэһэн түсэл бэелүүлэгдэһэн байна. Энэ түсэлэй дүнгүүдээр эрхим арбан зохёогшодой дуунууд согсолборидо ороо. Мүн тиихэдэ ирагуу хүгжэм, уран шүлэг, урданай болон мүнөө үеын аялганууд – булта – энэ бүтээл дотор зохидоор тааралданхай.

    Дуунуудай «Алтанхан мүшэд» гэһэн согсолбориие хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, һургуулинуудта, нэмэлтэ һуралсалай, хүгжэмэй эмхи зургаануудта хэрэглэжэ болохо гээд, Буряад Уласай Соёлой яаман мэдээсэнэ.

    "Буряад унэн" сайтһаа абтаһан