27.01.2017, 12:06Вернуться назад

Можонуудай хоорондын «Хуурайм наадан – 2017» гэhэн урилдаан-наадам

 • Буряад арадай хүгжэмтэ зэбсэгүүд дээрэ наадагшадай, эдэ зэмсэгүүдые бүтээхэ уран гартанай тоо олошоруулха, бэлиг шадабарииень мүлин дээшэлүүлхэ гэhэн гол зорилготой энэ урилдаан-наадам табадахияа үнгэргэгдэхэнь.

  Морин хуур гэжэ монгол туургатанай хүгжэмтэ зэмсэг хүн бүхэндэ мэдээжэ. Харин олонхи зон имагтал буряад арадта сууха хуур байhан юм гэжэ дуулаашьегүй байжа магад. Юуб гэхэдэ, энэмнай хэрэглэгдэхээ болиходоо мартагдажа, үгы тооной болоhон юм. Сууха хуур бүтээхэ арга, хэрэглэгдэхэ бодосуудшье өөрын оньhотой, онсотой, тиимэhээл абяа дууниинь ондоохон, «буряад абяатай» гэгдэдэг байна.

  Виндарья Ринчиновна Доржиева сууха хуураа hэргээел гэжэ анха түрүүн үүсхэл гаргажа, олониитэдэ хандаhан. Өөрынгөө мүнгөөр хэдэн зэмсэгүүдые Монголой габьяата артист Гуянгийн Балданцэрэндэ (Захааминай аймагhаа гарбалтай Норжимаа төөбиhээ сууха хуурай нюусатай танилсаhан) бүтээлгэжэ, хүгжэмэй hургуулинуудай шабинарта, оюутадта шагнуулжа, бэлэглэжэ, дэмбэрэлтэ хэрэгэй эхи табиhан габьяатай.

  Буряадтамнай сууха хуур, ямаан хуур, мүн бусад арадай хүгжэмтэ зэмсэгүүдые Очиржап Доржиевич Жамбалов өөрынгөө шаби Баир Бодиевтай урладаг, тиихэдэ Батомункуев Баир Зандраевич олон жэлдэ үрэжэлтэй хүдэлнэ.

  «Хуурайм наадан – 2017» урилдаан-наадамда сууха хуур, хуур, морин хуур, хучир, лимбэ, суур, эбэр бүреэ болоод бусадшье буряад хүгжэмтэ зэмсэгүүд дээрэ наадаха дуратайшуул, мэргэжэлтэ гүйсэдхэгшэд, ансамбльнууд хабаадаха юм.

  Мүнөө жэлэй урилдаанда шэнэ номинацууд нэмээгдээ. Энэ шэнэ хоёр номинацида мэргэжэлтэ композиторнууд болон хүгжэм зохёохо дуратайшуул бэшэһэн зохёолнуудаа, тиихэдэ зэмсэг дархалдаг урашуул бүтээлнүүдээ харуулха юм.

  Һайшаалтайнь гэхэдэ, наадамда хабаадаха дуратайшуулай тоо жэлһээ жэлдэ олошорно, илангаяа мүнөө жэлдэ зэмсэг бүтээгшэдэй тоо ехэ болоо. Тиихэдээ энэ урилдаа-наадам арадтаа хэрэгтэй, холын хараа бодолтой байһанаа гэршэлнэ.

  Онсолон тэмдэглэмээр зүйл гэхэдэ, энэ хэрэг хани халуунаар дэмжэжэ, Россиин Буддын шажанай заншалта Сангха энэ урилдаа-наадам дэмжэжэ, «Сууха хуур дээрэ эрхим гүйсэдхэгшэдэ» гэһэн Гран-при 50 000 түхэриг барюулха.  

  Урилдаанай нэгэдэхи шата 2017 оной февралиин 17-до П.И. Чайковскиин урлалай колледждо үнгэргэгдэхэ.

  Түгэсхэлэй тоглолто февралиин 18-да Х. Намсараевай нэрэмжэтэ буряад драмын театрта болохо. Энэ тоглолтодо урилдаанай илагшад, тиихэдэ мэдээжэ хүгжэмшэн Балданцэрэнэй Баттувшин болон бусад хүгжэм дуунда абьяастайшуул бэлиг шадабарияа дэлгээжэ, харагшадай шэхэнэйнь шэмэг, нюдэнэйнь хужар боложо, сэдьхэлыень баярлуулха гэжэ дуулгая. Үргэн олон харагшадаа уринабди!

  Урилдаан-наадам тухай дүрим, бусад мэдээсэл Арадай урлалай улас түрын түбэй (РЦНТ) www.байкалфолк.рф. гэһэн сахим хаягта хаража болоно.

  Зонхилогшо Дондукова Дагзама Дондуковна – 8(3012) 45-57-44, 45-51-35.

   

  Сэдэнэй Баярмаа