МЭДЭЭСЭЛ (новости на бурятском языке)

  • 22.03.2016, 06:02
    «БААТАР, ДАНГИНА». МҮРЫСӨӨНДЭ БЭЛЭДХЭЛ ЭХИЛБЭ

    Энэ жэлдэ Сагаалган эртүүр тудаба. Тиигэжэ Сагаан һарын үдэрнүүдэй найр наадануудшье наяржа захалха аабза. Тэрэ тоодо заншалта болоһон «Баатар, Дангина» мүрысөөн онсо һуурияа лаб лэ эзэлхэ.