МЭДЭЭСЭЛ (новости на бурятском языке)

 • 27.01.2017, 12:06
  Можонуудай хоорондын «Хуурайм наадан – 2017» гэhэн урилдаан-наадам

  Арадай урлалай улас түрын түб (РЦНТ) заншалта ёhоороо Буряад Уласай соёлой яаманай байгуулhан «Хуурайм наадан – 2017» гэhэн нэрэтэй Можонуудай хоорондын урилдаа-наадам Улаан-Үдэдэ 2017 оной февралиин 17–18 үнгэргэхэ.

 • 21.11.2016, 05:46
  Тоосоото тоглолто дэлгэгдээ

  Үнгэрһэн амаралтын үдэр  Буряад Уласай арадай урлалай түбэй зохёохы бүлгэмүүдэй “Эхэ дайдадаа инаг дураяа мэдүүлнэбди” гэһэн гаршаг доро нэгэдэмэл тоглолто үнгэрөө.

 • 30.03.2016, 09:19
  Новости Мэдээсэл Новости районов ДАХИНАА ХҮХЮУ БУРЯАДУУДАЙНГАА ХӨӨРӨӨ ШАГНАХАМНАЙ ХАЯА?

  Гараха һарын 3-да Буряад театрай танхим соо шог зугаа, хөөрөө дэлгэжэ урилдаанай гуримаар үнгэрдэг «Хүхюу буряад» гэһэн наадан соносхогдобо.

 • 23.03.2016, 13:41
  АГЫН ТОЙРОГ «АЛТАРГАНАЯА» УГТУУЛҺАН АЖАЛАА ЗАХАЛАА

  Ерэхэ зундаа Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ бүхы дэлхэйн буряадууд ээлжээтэ ехэ наадандаа уулзаха гэһэн зар тунхаг газар дайдаар таража ошоо.

 • 22.03.2016, 06:34
  ЭДИР БААТАР – ЧИМИТ РАДНАЕВ

  Зэдын аймагай 12 наһатай Чимит Раднаев хабарай эхин үдэр олон тоото түрэл гаралаа, нютагаархинаа тон ехээр баярлуулба гээшэ. Тэрэ республиканска хэмжээнэй заншалта болоһон “Баатар, Дангина” гэһэн мүрысөөнэй “Эдир Баатар” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртөө.

 • 22.03.2016, 06:31
  ХЭДЭН ҮДЭР СОО МУУГААР УНТААБ - БАТО ШОЙНЖОНОВ

  Буряад  Уласай “Баатар, Дангина” мүрысөөндэ Гран- при абагша, Хэжэнгын аймагай 11-дэхи классай һурагша Бато Шойнжонов иигэжэ хэлээ һэн.

 • 22.03.2016, 06:24
  ГОО СЭБЭР ДАНГИНА АХАҺАА МҮН

  “Баатар, Дангина” гэһэн заншалта болоһон мүрысөөндэ Ахын аймагай Орлигой дунда һургуулиин 11-дэхи классай һурагша Арюна Аюшеева түрүүлжэ гараа. Ерэхэ зун Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ Бүгэдэ буряадуудай “Алтарганын” найр нааданда гоо басагадай “Дангина” мүрысөөндэ” Буряад Уласаа түлөөлхэ үндэр эрхэдэ Арюна хүртөө.

   

 • 22.03.2016, 06:16
  Эдир Дангина – Алия Ринчинова

  Оройдоол долоон наһатай аглаг холын Аха нютагай Алия Ринчинова Буряад Уласай “Эдир Дангинын” нэрэ зэргэдэ хүртөө.

   

 • 22.03.2016, 06:10
  “Алтаргана – 2016” хэр үнгэрхэб?

  Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицынай ударидалга доро Бүгэдэ буряадуудай уласхоорондын “Алтаргана” нааданай эмхидхэлэй хорооной зүблөөн үнгэрөө. Буряад Уласай соёлой сайд Тимур Цыбиков энэ зүблөөн дээрэ “Алтаргана” наада эхинһээнь түгэсхэл болотор үнгэргэхэ бүхы түсэб тухай элидхээ.

 • 22.03.2016, 06:10
  «АЛТАРГАНА», УРАН ЗОХЁОЛ БА НЭГЭДЭЛ ТУХАЙ ГУРБАН АСУУДАЛ

  Дээрэ нэрлэгдэһэн оройдоол гурбахан асуудал дээрэ уншагшадай һанал бодол тогтоохо хүсэлтэй байһан уншагшын һанамжа дурадханабди.