МЭДЭЭСЭЛ (новости на бурятском языке)

 • 22.12.2017, 04:44
  БУРЯАД ОРОН ХҮДӨӨГӨӨРӨӨ ХҮСЭТЭЙ

  Соёлой сайд Соёлма Дага­ева Тимур Цыбиковэй харуулһан һайхан жэшээ тала­да орхибогүй. Буряад Уласай урдаа хараха сурбалжалагшадые аяга сайгаар, амтан эдеэгээр хүндэлбэ. Тиигэжэ ерэһэн бэеэрээ Мухар-Шэбэр аймагай Зандин ню­тагай хатан хурса-хурса асуудал­нуудта удаа дараалан харюусажа оробо.

 • 25.08.2017, 09:08
  Буряадхан оромной бултанай жаргаха нютаг юм даа

  2017 оной сентябриин 2-то Улаан-Yдэ хотодо «Хани нүхэсэлэй жэн» («Караван дружбы») гэһэн Буряад Уласта ажаһуугша арадуудай үндэһэн соёлой фестиваль үнгэргэгдэхэнь. Буряад Уласай олон тоото яһатанай үндэһэн соёлтой, ажабайдалтай танилсуулха, арадуудай хани нүхэсэл бэхижүүлхэ гэһэн дэмбэрэлтэй удхатай энэ фестивальда яһатануудай эблэлнүүд, аяншалалгын эмхинүүд, дуу хатарай бүлгэмүүд, уран дархашуул, үндэһэн эдеэ бэлдэгшэд болон бусад зон оролсохо юм. 

 • 05.05.2017, 12:46
  Арадай театрнууд мүрысөө

  Хоёр үдэрэй туршада Улаан-Үдэ хотодо Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрай байшан соо арадай театрнуудай фестиваль үнгэрөө. 

 • 05.05.2017, 12:31
  «АЛТАН ГУРГАЛДАЙ» НАРА ХАРАНА

  Шэрүүнээр эхилһэн һайхан майн олон һайндэрнүүдэй нэгэндэ, онсолон хэлэбэл 19-дэ буряад Уласай Үндэһэн номой сангай бага хуралнуудай танхим соо 15 сагһаа «Даша-Доржо Базаров. Алтан гургалдай. Намтар. Зохёолнууд. Дурсалганууд» гэһэн номой нара харалга – нюур нээлгын баяр болохо гэжэ зар тараба.

 • 25.04.2017, 12:00
  АХЫН АРАДАЙ ТЕАТР ОРОД ГҮРЭНДЭ ТҮРҮҮЛЭЭ

  Челябинск хотодо үнгэрһэн Бүхэроссиин арадай театрнуудай фестивальда Буряад Уласай Ахын аймагай Өөрлигэй арадай театр лауреадай үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

 • 24.04.2017, 12:16
  «ХҮХЮУ БУРЯАД»

  Апрель һарын 20, 21-нэй үдэрнүүдтэ «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай Гүрэнэй түлэб дүүргэлтэ болгон «Хүхюу буряад» гэһэн хошон зугаатай жэл бүри үнгэржэ заншалта болоһон V мүрысөөн үнгэрбэ гээшэ.

 • 04.04.2017, 06:26
  “Алтаргана” наадан эрхим хэмжээ ябуулга гэжэ тодорбо

  Москва хотодо 2016 оной театрай түсэлнүүдэй дунда соносхогдоһон “Грани Театра масс” гэһэн Бүхэроссиин мэргэжэлтэ шанда хүртэгшэд элирүүлэгдэбэ.

 • 23.03.2017, 11:25
  САГААН ҺАРЫН “ОДОТО ДУУШАД” ЭЛИРҮҮЛЭГДЭХЭ

  “Сагаан һара-2017” гэһэн мүнөө үеын дуунай уласхоорондын харалга мартын 23-24-эй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэнь.

 • 14.03.2017, 08:48
  Буряадта баатар хүбүүд, дангина басагад олон даа

  Сагаан һарын һайндэртэ заншалта болоhон  “Баатар. Дангина” урилдаан үнгэрбэ. Танай анхаралда "Буряад үнэн" сониной сурбалжалагша Цырегма Сампиловагай мэдээсэл дурадханабди.

 • 13.02.2017, 05:44
  Хүүгэдэй эрхим дуунуудай согсолбори буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэбэ

  Буряад хэлэ хүгжөөлгын гүрэнэй программын ёһоор, 2016 ондо Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Буряад хэлэн дээрэ хүүгэдтэ зорюулһан эрхим дуун» гэһэн түсэл бэелүүлэгдэһэн байна.