11.05.2016, 05:27Вернуться назад

Зүблөөндэ хабаадагшадай һанамжа

 • Бүгэдэ Буряадай найр 2016 оной «Алтарганада» ганса Буряад ороной соёлой болон бэеын тамирай тэргүүтэн бэлдэнэ бэшэ, мүн иишэ ерэжэ, бэеэ олоной анхаралда харуулха һэн тула агаархиншье түлэг бэлдэнэ гээшэ.

   

  - Агын тойрогнай “Алтаргана” мүрысөөндэ хабаадахадаа, түрүү һуури эзэлдэг гэжэ мэдээжэ. Мүнөө Агадамнай хэр бэлэдхэл үнгэрөөб. Энэ болохоо байһан “Алтарганада” мүнөө ямар мүрысөөнүүд танда һонирхолтой, шэнэ юун оруулагдажа байнаб, танай һанахада?

  - Мүнөө жэл бидэ “Алтарганын” положени хараад байхадамнай, энэ 2014 ондо болоһон “Алтаргана” ехэ олон шэнэ мүрысөөн бии болоод байна. Тамирай талаар хэлэхэдэ, шагай наадан ороходоо, ехэ зүб гэжэ һананаб. Анханай буряадай наадажа байһан наадан. Һээр шаалган гээшэмнай баһал анханай буряадай эдлэжэ байһан юумэн, тон зүб гэжэ һананабди. Соёлой талаар хэлэхэдэ, номой конкурс 2006 ондо болоо һэн. Бэшэ хаанаш болоогүй. Мүнөө дахинаа 10 жэл болоод болохоёо байна.

  Конкурс эссе гээд болоно. Энэ түрүүшынхиеэ болохоёо байна. Тэрэнэй хажуугаар харахада, “Нангин бууса” гээд, энэ баһал хэрэгтэй гэжэ һананаб. Юундэб гэхэдэ, буряад угсаатан колхоз юу хөөнэй һалажа байгаа, үмсын хамтаар малаа эдлээд, хүдөө нютагта бууса байдалаа һэргээгээд лэ, амидарха ёһотой зон гээшэбди. Тиихэдээ энэ шэнэ конкурснууд тон зүб гэжэ һананаб.

  Тэрээнэй хажуугаар үхибүүдэй хоорондо шэнэ олон конкурснууд бии болоо. Энээнһээ урагша хада ганса арадай дуунда үхибүүд хабаададаг һэн. Мүнөө үльгэрэй конкурс, арадай дуун, эстрадна дуунай конкурс гээд байна бшибы даа. Эндэ үхибүүд хабаадахаяа байна. Тиихэдээ энэ “Алтаргана” наадандамнай ехэл олон зон хабаадаха. Ехэл һонирхолтой гэжэ һананалди даа.

  - Агынхид хэр бэлдэжэ байнаб?

  - Агынхид дэн муугаар хабаадаггүй. Урданай шэнгеэр хабаадаад лэ, һуури хэрэгтэй бэшэл даа, эндэшни бүхы зоноороо, тон буряад угсаатан тон ёһоороо “Алтарганын” гол асуудал юун бэ гэхэдэ, буряад угсаатан өөрын хэлэтэй, ёһо заншалтай, бурхантай буянтай, аха захаяа хүндэлөөд, өөрынгөө эрхилжэ байһан 5 хушуу малаа һайнаар лэ ажал хээд лэ, ябаха ёһотой зонлэдил даа. Бэлэдхэл аалихан ябажал байнал даа.

  Һайнаар лэ үнгэрхэ

  Буряад арадай урлалай уласай түб нютаг дээрээ болохо “Алтарганадаа” бэлдэжэ эхилһээрнь жэл үнгэршэбэ.

  - Нёдондо 6 һарын 2-то “Алтаргана” тухай һанамжаяа хэлэхыень буряад зонһоо һураабди. Бүхы буряадуудай дуратай зониинь һанамжаяа хэлэжэ үгөө. Тэрэ һанамжыень хуу бэшэжэ абаад, хадуужа, “Алтарганын” данса юумэндөө хуу оруулаабди. “Алтарганын” хэрэг ганса ноёдой һанаһан соо бэшэ, гасна манай һанаагаар, манай сэдьхэлээр бүтэхэ ёһогүй гэжэ һанаад, бүхы буряад зоной һанамжые абажа, һайнаар лэ үнгэргэхэ гэжэ оролдонобди. Мүнөөдэр бидэ 4 конкурс эмхидхээд байнабди: “Буряадай нэгэ үдэр”, “Арадай дуун”, гоёлой болон үльгэршэдэй конкурс. Бэшыень саашаа бидэ бүтээхөө байнабди. Майн 1-һээ 5 болотор хэдэн жэлэй дангинануудые суглуулжа, тэдэнэй хоорондо эгээ эрхим, бэрхэ, сэбэр басагадыень илгажа абаад, нэгыеш бэшэ, хоёр-гурбан хүниие бэлдэхэ гэжэ байнабди.

  Баяр Жигмитов

  с сайта газеты "Буряад унэн" http://burunen.ru/site/news?id=10751