04.05.2016, 06:09Вернуться назад

Арадайнгаа арюун заншал сахижа

 • Апрелиин 21-дэ Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ түрэл театр соогоо хүн зон олоороо сугларжа, мүнөө жэлэй “Алтарганада” манай бэлигтэйшүүл юу харуулхань гээшэб гэжэ һонирхожо хараба.

   

  Нэн түрүүн Баргажанай “Баянголой гургалдайнууд”, Ивалгын “Гуламта”, Сэлэнгын “Цууряа” фольклорно бүлгэмүүд уряанһаа удхалһан зүжэг наадаяа харуулжа, гала-концерт эхилээ. Эндэ нэгэ һонин зүйл тэмдэглэмээр. Урданай ёһоор дүүнь ахаһаан урид гэрлэхэ ёһогүй гэгшэ бэлэй. Тиигэбэшье аргаа олодог лэ байһан юм ха юм даа. Эндэһээ удхатай “Гутал үмдэхүүлхэ” гэһэн заншал олониие һонирхуулаа.

  Уряа урданайнгаа дуунуудые: “Аляахан наһандаа жаргадаг юм” - Мухар-Шэбэрэй Норжима Бимбаева, “Ахын ёохор” - Ахын Должид Бальжинимаева (хуураар Галсан Ошоров наадаа), “Хүдэр Донгойдоо” болон “Эжын захяа дуун” – Хэжэнгын Оюун-Эрдэни Дамбаева (чанзаар Надежда Дансаранова наадаа), Баярма Дамдинова, “Нүхэрэй захяа” – Хяагтын Раиса Дараева (чанза – Гэрэлма Дашипылова), “Үлгын дуун” болон “Урасхамал” – Зэдын Виктория Данзанова, Сэсэг Чагдурова, “Унагшал моримни” – Захааминай Байгалма Батуева, ”Шэрэм танхым оёорто” – Баргажанай Станислав Потхоев ирагуу гоёор гүйсэдхөө.

  Кабанскын аймагай фольклорно “Худари” ансамбль “Худари хүбүүнэй эхин харгы” аятайханаар харуулаа. Эндэ Буянто, Оксана, Андрей, Нина, Алдар үхибүүд бэрхээр наадажа, гол ами оруулаа. “Эрэ хүн – эрдэни” гэжэ багаһаань ойлгожо, хүбүүд бүхы юумэндэ һуража, хүсэ шадалаа элсүүлжэ, тамир тэнхэйгээ шангадхажа, эрын дээдэ хэмдэ хүрэхэ ёһотой. Харин басагад эхэнэрэй бүхы дүй дүршэлнүүдтэ һурахаһаа гадна, эрэ нүхэдөө эрдэни мэтээр хүндэлжэ ябаха гэжэ һургана.

  Захааминай аймагай Үлэгшэнэй “Тэрэнги,” Ахын “Балагтын баяр” ансамбльнууд хонгоодорнуудай – “Уулын уладай ёохор” гүйсэдхэжэ, олоной анхарал татаа.

  Заншалта буряад хубсаһаяа бүри гоё болгохо, XXI зуун жэлэй үе сагта тааруулха гэжэ буряад модельер-дизайнер басагаднай ехэтэ оролдоно. Тайзан дээрэ гоё гоо дангина басагад Зэдын “Мүнгэн ханхинаан” моодын театрай “Хяагтын дангинын угалзанууд”, Валентина Ванчиковагай “Зэдын угалзанууд”, Улаан-Үдын Олона Ринчинэгэй “Түрэл дайдым уталга”, Саяна Гуруевагай “Угайм соло”, Аяна Аригуновагай “Тэнгэриин басагад”, Ханда Шадаповагай “Алтан намар”, Евгения Мэрдыгеевагай болон Түнхэнэй Долгор Дугаровагай “Зүүн зүгэй амисхаал” гэһэн шэнэ үеын хубсаһануудые харуулаа. Зарим хубсаһанууд даншье үнгэрүү гү даа гэжэ харагдаа. Теэд яахаб даа, “саг сагтаа, сахилза хүхэдөө” гэжэ үе сагай эрилтэ юм бэзэ.

  Сэнгэ РИНЧИНО

  ttp://burunen.ru/site/news?id=10635