Алтаргана-2016

 • 08.04.2016, 06:30
  Үльгэр домог түүрээһэнтнай Үеын үедэ мүнхэ байхал

  Буряад арадай аман зохёолой булаг олон зуун мянган жэлдэ бурьялжа, угсаатанаймнай дундаршагүй бэлигые гэршэлжэ байгаа. Энэ ехэ баялигые арад түмэндөө түхөөһэн суута үльгэршэд тухай, мүн аман үгын алтан абдар бүридхэжэ, эрдэни зохёолнуудые эсэн сусангүй суглуулжа, шэнжэлжэ, саашанхи үенүүдтэ дамжуулһан габьяатан тухай уншагшадтаа хөөрэхэ хүсэлтэйб.

 • 31.03.2016, 09:41
  АЛТАРГАНЫН ГИМН

  Исполняет хор "Мүнгэн хонхонууд" Из второго диска детской вокальной студии

  "Мүнгэн хонхонууд"
  "Аша зээнэрэй дуун - Песенки внучат"

  Хүгжэмынь Пурбо Дамирановай,үгэнь Дондог Бальжинимаевай

 • 30.03.2016, 11:23
  В преддверии «Алтарганы-2016» министр культуры РБ встретился с бурятскими активистами Монголии

  Тимур Цыбиков встретился с представителями аймаков Монголии для обсуждения вопросов организации «Алтарганы-2016», проходящей в столице Бурятии с 1 по 3 июля. Встреча прошла успешно и плодотворно после открытия туристической выставки "International Travel Mart - 2016".

 • 23.03.2016, 06:36
  Бурятские кутюрье готовы сшить наряды к предстоящему фестивалю «Алтаргана-2016»

  На сайте «аltargana.infо» опубликован список модельеров.

 • 23.03.2016, 05:20
  В Улан-Удэ обсудили подготовку к фестивалю «Алтаргана - 2016»

  В Министерстве культуры Республики Бурятия прошло совещание  рабочей группы фестиваля «Алтаргана» с  представителями участников фестиваля из Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии (КНР).

 • 21.03.2016, 06:14
  ГОО СЭБЭР ДАНГИНА АХАҺАА МҮН

  “Баатар, Дангина” гэһэн заншалта болоһон мүрысөөндэ Ахын аймагай Орлигой дунда һургуулиин 11-дэхи классай һурагша Арюна Аюшеева түрүүлжэ гараа. Ерэхэ зун Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ Бүгэдэ буряадуудай “Алтарганын” найр нааданда гоо басагадай “Дангина” мүрысөөндэ” Буряад Уласаа түлөөлхэ үндэр эрхэдэ Арюна хүртөө.

 • 15.03.2016, 04:45
  “Алтарганада” зэдэлһэн дуунууд

  Багшын ажалай ветеран Галина Ешижамсоева эндэ һаяхан “Алтарганада” зэдэлһэн дуунууд” гэжэ номоо 200 хэһэгээр хэблээд, Улаан-Үдэ хотын Исай Калашниковай нэрэмжэтэ номой санда танилсуулга үнгэргөө. Галина Гомбоевна 2014 ондо энэ номоо бэлдэжэ, оройдоол 100 хэһэгээр гаргаһан байгаа. Наһанайнгаа амаралтада байдаг эгэшэ энэ номоо өөрынгөө мүнгэн зөөреэр хэблэбэ.

 • 10.03.2016, 09:32
  БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ “АЛТАРГАНА” НААДЫЕ УГТУУЛАН

  “Алтаргана” нааданай баярай гол удхань, соёл урлагай түлөөлэгшэд бэлиг талаангаа харуулжа хабаадаха, айлшадые баярлуулха, хужарлуулха, урмашуулха, гайхуулха, һүр һүлдыень үргэхэ үйлэ хэрэг болоно. Энэ хэрэг - эгээл шухала гол зорилго гэжэ тоологдохо ёһотой.

   

 • 29.02.2016, 14:44
  Министерство культуры Республики Бурятия представило детальную программу "Алтарганы-2016"

  26 февраля под председательством Главы Республики Бурятия Вячеслава Наговицына состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2016»

 • 29.02.2016, 14:20
  Сайт «Алтаргана» заработал в полную силу

  Теперь здесь можно найти всю информацию о грядущем фестивале «Алтаргана - 2016».