Алтаргана-2016

 • 20.06.2016, 09:59
  Сводная афиша "Алтарганы-2016" на русском и бурятском языках

  Сводная афиша  XII Международного Всебурятского  фестиваля "Алтаргана" на русском и бурятском языках

 • 11.05.2016, 05:29
  «Алтарганын» габьяатан буряад хэлэн тухай

  Уласхоорондын “Алтаргана-2016” наадан хоёр һара болоод эхилхэнь. Энэ ехэ үйлэ хэрэгтэ бэлэдхэл түлэг дундаа. Улаан-Үдэдэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо И.Егоровой хүтэлбэри доро һайндэр эмхидхэлэй хорооной үргэдхэмэл зүблөөн үнгэрөө.

 • 11.05.2016, 05:27
  Зүблөөндэ хабаадагшадай һанамжа

  Бүгэдэ Буряадай найр 2016 оной «Алтарганада» ганса Буряад ороной соёлой болон бэеын тамирай тэргүүтэн бэлдэнэ бэшэ, мүн иишэ ерэжэ, бэеэ олоной анхаралда харуулха һэн тула агаархиншье түлэг бэлдэнэ гээшэ.

 • 05.05.2016, 07:27
  Гости «Алтарганы-2016» должны увидеть, как за 10 лет изменилась Бурятия – Тимур Цыбиков

  Ровно два месяца остаётся до церемонии открытия XII всебурятского международного фестиваля «Алтаргана-2016». Подготовка к нему идет полным ходом: в Улан-Удэ под председательством первого зам­главы правительства Бурятии Иннокентия Егорова состоялось рас­ширенное заседание организационного комитета по подготовке и проведе­нию Международного бурятского фестиваля «Алтаргана–2016».

 • 05.05.2016, 07:26
  Бурятские модельеры сразились за путевку на «Алтаргану»

  Блеск парчи, сияние атласа, фееричные головные уборы, потрясающие традиционные костюмы в стиле запада и востока… Всё это представили 17 непревзойденных мастериц Бурятии на Республиканском конкурсе модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность» в рамках подготовки к Международному всебурятскому фестивалю «Алтаргана-2016».

 • 04.05.2016, 06:20
  Бурханай дүрсэ үнгэтэ утаһаар бүтээдэг

  Буряад угсаатанай ажаһуудаг үндэһэн газар гүрэнүүдээр гол һайндэр- “Алтаргана” наадандаа бэлэдхэл түлэг дундаа. Айлшадые угтан абаха газарта улам ехэ харюусалгата ажал ябуулагдадаг гээшэ.

 • 04.05.2016, 06:09
  Арадайнгаа арюун заншал сахижа

  Апрелиин 21-дэ Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ түрэл театр соогоо хүн зон олоороо сугларжа, мүнөө жэлэй “Алтарганада” манай бэлигтэйшүүл юу харуулхань гээшэб гэжэ һонирхожо хараба.

 • 18.04.2016, 11:27
  Шагай наадаар туршалсахамнай гү, буряадууд?

  Мүнөө жэлэй “Алтаргана” нааданда шэнэ хубилалтанууд оруулагдажа, Буряадаймнай угсаата «шагай наадан» нэмэгдээ.

 • 18.04.2016, 11:18
  «Алтаргана» ехэ наада угтуулан алтаргана ургамал тухай

  Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй түбэй мэргэжэлтэн Дулма Батомункуева алтаргана ургамалай удха тухай биолог эрдэмтэн Бимба-Цырен Намзаловтай уулзажа хөөрэлдэһэн байгаа

 • 08.04.2016, 06:39
  Бүгэдэ буряадуудай “Алтаргана” нааданиие угтуулан

  "Үльгэр домог түүрээһэнтнай үеын үедэ мүнхэ байхал" (үргэлжэлынь)